Vzdělávání dospělých v programech lektorských oddělení NG

 

 
Lektorská oddělení Národní galerie v Praze poskytují široké spektrum vzdělávacích příležitostí. Usilují o vytvoření představy o Národní galerii jako místu, kde je příjemně, kam má význam se vracet, které je svým prostředím inspirativní a přináší nové podněty a obohacuje život a zážitek z umění.
Lektorská oddělení chtějí nabídnout co nejrozmanitější přístupy jak porozumět či uchopit výtvarné umění. Ukázat možnosti, jak lze nápady a postupy umění využít pro osobní růst každého individuálně přicházejícího návštěvníka. Snaží se zohlednit rozdílnou úroveň vzdělání a potřeby různých věkových kategorií a sociálních skupin.
Individuálně přicházejícím návštěvníkům expozic a výstav NG poskytují informace, poznatky, inspiraci a motivaci k rozšiřování poznatků. Programy připravují pro stálé expozice, výstavy, ale i mimo NG, pro instituce.
S mimořádným návštěvnickým ohlasem se každoročně setkávají akce připravené pro dospělé v rámci dnů otevřených dveří expozic a výstav (Výročí založení NG, Den muzeí a galerií, Muzejní noc, Dny evropského dědictví), akce ve dnech Cool tour linky, apod. Pro návštěvníky těchto jednorázových programů je to často impuls, inspirace a podnět k prohloubení vztahu a znalostí o výtvarném umění prostřednictvím další účasti na pravidelných doprovodných programech, které LO NG připravují.
V roce 2008/2009 byl realizován společný projekt všech lektorských pracovišť. Pořady  Z expozice do expozice poskytovali propojení sedmi expozic a výstav NG nad vybraným tématem. Cyklus  Umělecké poklady Národní galerie v Praze, nabídl rámcový přehled o bohatství jednotlivých sbírek, zatímco přednášková řada Zvíře ve výtvarném umění, seznamovala se zobrazením daného  motivu v českém, evropském a asijském umění.
 
Lektorská oddělení Národní galerie v Praze spolupracují s různými organizacemi a institucemi v rámci vzdělávání dospělých: Univerzita třetího věku v Ústí nad Labem, Muzeum Rožďalovice, Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Ne-Be, Společnost přátel Národní galerie v Praze, Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, Sdružení Okamžik, Sdružení LORM, Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla, firma China consulting, s.r.o, Česko-japonská společnost, Česko-korejská společnost, hnutí Art Beyond Sight, Art Education for Blind, NYC, USA, ...
 
 

Lektorské oddělení Sbírky starého umění

(kontakt: zikova@ngprague.cz, 220 514 598)
 
LO SSU pravidelně každoročně pořádá několik cyklů přednášek. Tradiční je dvousemestrální cyklus, od roku 2008/2009 pod názvem Od gotiky po baroko, který seznamuje se stálými expozicemi SSU a je zaměřen na podrobné prohloubení znalostí o evropském a českém umění 13. - 18. století zastoupeném ve stálých expozicích NG.
V roce 2008/2009 pokračoval již pátý ročník velmi oblíbené řady sobotních přednášek s dataprojekcí Mistři evropské malby seznamující s tvorbou osobností evropského malířství. V roce 2009 byl zahájen nový cyklus s dataprojekcí Témata ve výtvarném umění,  mapující zajímavé náměty výtvarného umění, jejich vývoj, proměny významu a podoby v čase.
 
Dospělým návštěvníkůmjsou určeny víkendové komentované prohlídky zaměřené k různým tématům, částem expozic nebo jednotlivým osobnostem, pro seniory (ale nejen pro ně) je to nabídka odpoledních komentářů k vybraným dílům nebo pod názvem Setkání s mistry řada přednášek s dataprojekcí zaměřená na významné osobnosti evropského malířství, jejich život a dílo.
           
Nabídka programů k aktuálním výstavám nebo nově otevřeným částem stálých expozic v Klášteře sv. Anežky české, ve Schwarzenberském a ve Šternberském paláci zahrnuje vedle komentovaných prohlídek kurátorů i přednášky odborníků z jiných institucí či komponované pořady.
 
Součástí nabídky programů pro dospělé jsou i výtvarné dílny. Kurz „vitráže pro dospělé“ je uvedením do světa středověkých vitrají a starodávného řemesla, které se během své tisícileté tradice téměř nezměnilo, každý účastník kurzu si podle vlastního návrhu vytvoří vitráž. Od roku 2005 organizuje LO SSU pravidelně Letní týdenní krajinářský plenér pro studenty a dospělé. Výuku vede ak. malíř, pedagog AVU v Prazese svými asistenty a odborní lektoři NG. Frekventanti kurzu získají základní informace o technologii malby, naučí se krajinu zaměřit, kompozičně postavit, barevně rozvrhnout, jsou vedeni a korigováni při malbě v terénu. Výuku doplňuji speciálně zaměřené programy - např. akvarelová technika, zaměření architektury v přírodě atd. a večerní přednášky (s dataprojekcí) odborných pracovníků NG, na závěr vernisáž a prezentace vzniklých prací.
 
Pedagogům poskytuje LO SSU po celý rok konzultace, informace o aktuálních programech, vybízí k účasti na komentovaných prohlídkách, nabízí zvýhodněné cenové podmínky pro účast na přednáškových cyklech, organizuje mimořádné komentované prohlídky seznamující s výstavami a expozicemi NG s důrazem na jejich přínos a využití pro výuku.
 
 

Lektorská oddělení Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního a současného umění

(kontakt: vzdelavani@ngprague.cz, 224 301 003)
 
LO SUDS a SMSU připravují už několik let tradiční dvousemestrální Kurz dějin umění 19. a 20. století, který si klade za cíl důkladně seznámit frekventanty s uměním 19. a 20. století. Na základě požadavků účastníků Kurzu dějin umění 19. a 20. století pro začátečníky uskutečnila LO SUDS a SMSU dva Kurzy dějin umění pro pokročilé zaměřené na prohloubení znalostí o umění 20. století a mezioborových kontextů. V roce 2008 získaly výše uvedené kurzy akreditaci MŠMT. Kromě přednášek a komentovaných prohlídek v rámci kurzů mohou zájemci navštívit řadu komentovaných prohlídek ke stálým expozicím či aktuálním výstavám, LO realizují komentované prohlídky s kurátory, komentované prohlídky se specialisty a odborníky z jiných institucí i kulturních oblastí za účelem prohlubování interdisciplinárních vazeb, souvislostí a možností interpretace výtvarného umění. Dospělým nabízí také cyklus interaktivních komentovaných prohlídek - Pojďme mluvit o umění, zaměřený na tříbení schopností aktivní analýzy uměleckých děl a diskusi o umění
a prezentaci svého názoru přímo v kontaktu s originály děl.
V  nabídce nechybí ani Komponované programy, které zprostředkovávají autentické setkání s nežijícím umělcem skrze jeho texty, propojující hudbu, obrazy a mluvené slovo.
Dále LO SUDS a SMSU dospělým nabízí různé typy výtvarných dílen (různé délky trvání a frekvence: pravidelné středeční dílny, sobotní dílny k aktuálním výstavám, jednodenní plenéry, víkendové plenéry, dílny s umělci). Kurz Kopie mistrů pro studenty a dospělé, dvousemestrální kurz (30 lekcí) pro studenty a dospělé, jehož cílem je prohloubení a rozvoj kreslířských a malířských schopností účastníků v přímém kontaktu s originálními díly moderního a současného umění. Lekce jsou koncipovány v tématických blocích vycházejících ze základních výtvarných problémů (perspektiva, kompozice, zátiší, portrét, figura); sestávají z úvodní teoretické přednášky a následné práce v expozici nebo v ateliéru. Kurz vznikl na základě přání účastníků Letních týdenních krajinářských dílen pro studenty a dospělé S nohama v potoce a hlavou v oblacích, které LO SUDS a SMSU pořádají již osmým rokem. Letní krajinářské dílny pro studenty a dospělé se skládají zejména z vlastní práce účastníků pod vedením odborných lektorů a večerních přednášek  o umění 19. a 20. století. Jejich cílem je zkvalitnit aktivně strávený volný čas účastníků a nabídnout jim další vzdělávání, seberealizaci, rozvoj osobnosti a kreativity, získávání malířských dovedností s přesahy k jiným médiím a samozřejmě setkání se zajímavými lidmi.
Pro pedagogy pravidelně organizují speciální komentované prohlídky, na kterých se mají možnost seznámit s novými výstavami či expozicemi NG, a využít je jako inspiraci pro výuku i své další vzdělávání. Nabízí též seminář Tvůrčí využití ICT ve výuce výtvarné výchovy pro pedagogy akreditovaný MŠMT. Na webu NG si mohou stáhnout speciálně připravené studijní materiály k některým výstavám.
 

Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění

(kontakt: asiaedu@ngprague.cz, 224 810 758, linka 238)

 
LO SOU vytváří programovou nabídku pro všechny věkové skupiny návštěvníků. Cíleně usiluje o nově přicházející dospělé návštěvníky s dosud nevyhraněným zájmem o umění Asie. Rovněž se zabývá tvorbou komponovaných (půldenní, dvoudenní, týdenní) programů pro studenty a absolventy VŠ a nabízí integrované pořady pro seniory v rámci pořadů pro celou rodinu. Velkou péči (od svého založení v roce 1998) věnuje pořadům pro dospělé návštěvníky s pohybovým a smyslovým a mentálním handicapem a akcím pro menšinové skupiny.
LO SOU spolupracuje na realizaci programů pro veřejnost s kurátory sbírky. Náročnější  projekty v týmu LO dotvářejí konzervátorky historického orientálního textilu a výtvarná pedagožka. K programům pro odborně náročnější klientelu bývají přizváni další specialisté z řad sinologů, japanologů, tibetanistů, koreanistů, kteří jsou absolventy domácích a zahraničních universit. LO SOU se za jedenáct let vyprofilovalo jako edukační pracoviště s vysokou odbornou úrovní, jehož lektoři také přednášejí na universitách a vysokých školách.
 
Aktivity pro individuálně přicházející dospělé návštěvníky / volno-časové a poznávací pořady:        
- ORIENTace / pravidelné víkendové (4x v sobotu a v neděli) komentované prohlídky vybraných částí expozic, které - jsou-li navštěvovány pravidelně - pomáhají skládat obraz o bohatosti této významné sbírky asijského umění v evropském kontextu
- komentované prohlídky k výstavám
- komentáře kurátorů seznamující s významnými sbírkovými celky ve stálých expozicích
- pořady s přesahem - mimo expozice a výstavy NG, pro instituce
Programy pro celou rodinu (děti, rodiče, senioři):
- letní textilní dílny (10 ročníků)
- desetiletý cyklus tvůrčích dílen ASIE asi je, volno-časový ateliér Fénix pro občany z přilehlých obcí Zbraslavi (Praha - západ)
 
Nabídka programů se zaměřuje na:
- tvorbu přátelských pořadů pro děti s rodiči a prarodiči
- koncepci a vytváření interaktivních prostorů, ateliérů, které doprovázejí velké výstavní projekty (např. v roce 2008 Pavilon Orchidej, integrální součást výstavního prostoru ve Valdštejnské jízdárně)
- oslavy sino-japonských sezónních svátků – tvůrčí dílny a komentované prohlídky
- rozvíjení cyklu dílen s desítiletou tradicí pro celou rodinu (ASIE asi je), vždy s prezentací málo známých či nikdy nevystavovaných děl z depozitáře
- realizaci úspěšných ročníků (v r. 2009 již 11. ročník) letních textilních dílen pro veřejnost, která zůstává v létě v Praze
- scénické animační prvky(např. k výstavám Jak se nosí kimono, Posviťme si na uzlíky)
- samonavigačních listů pro dospělé k výstavám, ORIENTačních listů, kvizů, souborů otázek a jiných tištěných materiálů pro ty, kteří dávají přednost samostatné prohlídce před mluveným slovem - například itinerář k podzimní procházce expozicí Podoby chryzantém v asijském umění, či zimní a jarní výtvarné stezky Přátelé zimy, Čas pivoněk atd.
 
O co jde v těchto pořadech:
- poskytnout základní poznatky o filozofických a náboženských systémech a jejich projevu ve výtvarném umění Blízkého a Dálného východu a Centrální Asie.
- vést k překonání vlastních předběžných představ o umění vzdálených kultur
- vést k osvojení nových dovedností ve vlastním výtvarném projevu (např. čínská, japonská a arabská kaligrafie, tušová malba, skládání origami aj.).

Poznámka: Programy LO SOU probíhaly po dobu otevření stálé expozice a výstav Sbírky orientálního umění na Zámku Zbraslav, tj. do 30.9.2009.
 

Statistika doprovodných programů vzdělávání dospělých

 
Vzdělávání dospělých
Počet programů
Počet účastníků
 
2007
2008
2009
2007
2008
2009
pro SŠ a VŠ
477
488
501
10 198
10 059
10488
pro pedagogy
17
13
12
358
185
212
pro individuální dospělé návštěvníky
790
988
847
18387
21681
25412
celkem
1 284
1 489
1 360
28 943
31 925
36 112
 
 

 

 

 

 

Podrobnější informace lze získat ve Výročních zprávách Národní galerie v Praze umístěných na webových stránkách NG (www.ngprague.cz) a na: http://www.ngprague.cz/cz/11/sekce/doprovodne-programy/.

 
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.