Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění Národní galerie

 

Rámec působnosti
Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze(LO SOU) s dvanáctiletou tradicí, je v ČR  jediné, které se  systematicky věnuje vzdělávání v oblasti asijského umění a  které vybudovalo tým specializovaných interních a externích lektorů.
LO SOU, se od svého vzniku v roce 1998, vyprofilovalo jako edukační pracoviště s vysokou odbornou úrovní.
Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění realizuje vzdělávací programy v nové expozici Národní galerie v Praze Umění Starého světa Umění Asie a starověkého Středomoří ze sbírek Národní galerie v Praze a Národního muzea v paláci Kinských a na krátkodobých výstavách zaměřených na umění Asie.
Poskytuje také konzultační činnost pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti galerijní pedagogiky, aplikované muzeologie, receptivní arteterapie, dějin a teorie umění zaměřených na studia umění Blízkého a Dálného východu a umění centrální Asie.
 
Cílové skupiny
Lektorské oddělení SOU Národní galerie v Praze připravuje programovou nabídku pro všechny věkové skupiny návštěvníků. Soustřeďuje se především na individuálně přicházející návštěvníky. Velkou péči, věnuje pořadům pro návštěvníky s pohybovým a smyslovým a mentálním  handicapem a akcím pro menšinové skupiny. Cíleně usiluje o nově přicházející návštěvníky s dosud nevyhraněným zájmem o umění Asie. Zabývá se především tvorbou komponovaných programů pro školní a zájmové skupiny od předškolního věku přes organizaci seminářů pro univerzitní studenty až po studia třetího věku.  
 
LO SOU a jeho spolupracovníci
Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění je administrativně součástí Sbírky orientálního umění NG. Koncepci oddělení utváří a koordinaci programové nabídky včetně administrativy zajišťuje PhDr. Gabriela Šimková.
Edukační programy zajišťují také externí lektoři - absolventi domácích a zahraničních univerzit: PaedDr. Evžen Perout, Mgr. Jan Vihan, Mgr. Simona Levá Jandová a Mgr. Adriana Stříbrná, PhDr. Vlasta Winkelhöfferová. S tímto  malým týmem úzce spolupracují kurátoři SOU NG: islámské umění: Mgr. Hana Nováková,
čínské umění: PhDr. Petra Polláková a Mgr. Lenka Gyaltso,
japonské umění: PhDr. Helena Honcoopová a Mgr. Markéta Hánova, Ph.D.
indické umění: PhDr. Zdenka Klimtová.
 
Náročnější projekty pro veřejnost v týmu LO dotvářejí:  konzervátorka historického textilu Klára Foitová, výtvarná pedagožka Mg.A. Lada Krupkova Křesadlová a výtvarnice Mg.A. Lucie Houdková. K programům pro odbornou veřejnost bývají přizváni další  specialisté z řad sinologů, japanologů, tibetanistů, koreanistů, historiků, archeologů z ČR a zahraničí.
 
 
Poslání a koncepce
Posláním edukačních aktivit je poskytovat a zprostředkovat recentní poznatky speciálních vědních oborů zabývajících se asijským uměním. Metodickým východiskem je art-centristické pojetí vzdělávání v umění. Koncepce lektorského oddělení Sbírky orientálního umění NG se zároveň opírá o poznatky uměnovědy a estetiky, které umožňují tematizovat umělecké aktivity, transformovat je do výchovně vzdělávacích postupů. Naše projekty pro školu a veřejnost usilují o upoutání pozornosti k uměleckému dílu a ukazují jeho postavení v dějinách  světového a evropského umění, objevují vztah uměleckého sdělení k soudobému vnímání světa.
 
Programová činnost je zaměřena na dvě základní skupiny/ aktivity pro individuální návštěvníky a aktivity pro školy a zájmové skupiny 
 
 
1.  Aktivity pro individuálně přicházející návštěvníky/ volno-časové a poznávací pořady
           
      Pořady pro dospělé
  ORIENTace / pravidelné víkendové komentované prohlídky vybraných částí expozic v 11 a ve 14 hodin
  komentované prohlídky k výstavám
  středeční půlhodinové komentáře seznamující s významnými díly stálých expozic nazvané Málo času? pro uspěchané návštěvníky
  pořady s přesahem – mimo expozice a výstavy NG , pro instituce
Programy pro celou rodinu (děti, rodiče, senioři)
  cyklus tvůrčích dílen Výpravy za asijským uměním
  čtvrteční ateliér Fénix
  sobotní dílny pro celou rodinu Výpravy za uměním Asie
  letní textilní dílny
 
Speciální akce
pořady pro dny s mimořádným volným vstupem (Muzejní noc, Den muzeí a galerií, výročí založení SVPU, Printemps des museés,  Cool tour linky aj.)
 
Více o těchto projektech
 
Nabídka programů se zaměřuje na:
 • tvorbu přátelských pořadů pro děti s rodiči a prarodiči a to včetně programů
 • pro návštěvníky se speciálními potřebami zejména se zrakovým a pohybovým nedostatkem s využitím hmatových expozic a vybraných děl z depozitáře s prvky receptivní arteterapie
 • spolupráci s kurátory, restaurátory při tvorbě nově koncipované řady  středečních komentovaných prohlídek ve dnech volného vstupu, při nichž jsou prezentována zejména díla zastoupená na krátkodobých výstavách – úhel pohledu autora výstavy
 • koncepci a vytváření interaktivních výtvarných  ateliérů, které doprovázejí velké výstavní projekty např.  v roce 2008 Pavilon Orchidej, integrální součást výstavního prostoru ve Valdštejnské jízdárně ve spolupráci s architektem výstavy
 • tvorbu  pěti i více hodinových  komponovaných  pořadů  pro  Muzejní noc od 19 do 01 hodin (hudba, tanec, výstava bonsají, bojová umění)
 • oslavy sino-japonských sezónních svátků – tvůrčí dílny a komentované prohlídky
 • rozvíjení cyklu dílen s desítiletou tradicí pro celou rodinu(ASIE asi je)  vždy s prezentací málo známých  či nikdy nevystavovaných děl z depozitáře-poměrně náročné pořady na přípravu i realizaci - vždy ve spolupráci s depozitárníkem, kurátorem, konzervátorem aj. odborníky
 • realizaci úspěšných ročníků (11.) letních textilních dílen veřejnost, která zůstává v létě v Praze
 • scénických animačních prvků k výstavám Jak se nosí kimono, Posviťme si na uzlíky
 • tvorbu podrobnějších textů k jednotlivým výstavním sálům - ORIENTační listy http://www.ngprague.cz/cz/1085/sekce/studijni-materialy/
 •  
 • kvizů, souborů otázek a jiných tištěných materiálů pro ty, kteří dávají přednost samostatné prohlídce před mluveným slovem – například samonavigační podzimní procházku expozicí Patnáct podob chryzantém v asijském umění, Čas pivoněk, Přátelé zimy, Výprava za hrozivými božstvy Střechy světa a další.
 • koncepci a realizaci vlastních výstav  např. Napodobení a inspirace III. Malířské manuály v západním křídle zbraslavského zámku od 7.11. 2008 do 1.3. 2009 nebo Mocné a záhadné dogú od 1.3. 2011 v novém sídle, v paláci Kinských
 • koncepci a realizaci Hmatových expozic
Japonská skulptura
Dokonale zpracovaný povrch akrylátových kopií svou texturou přesvědčivě zprostředkovává informaci o materiálu původních památek. Napodobení polychromie a zlacení či intarzie, vypovídá také o rozsahu poškození původního díla: stopy po zlomení, prasknutí aj. Tyto aspekty a souvislosti jsou zajímavé i pro vidícího návštěvníka. Soubor kopií významných památek, národní poklad Japonska kokuhó, které nejsou zastoupeny na našem území, otevírá přístup k obecným hodnotám japonské skulptury. Za památkami japonského národního pokladu je nutno buď cestovat anebo si je v kopiích prohlížet v tuzemském muzeu. Japonské paměťové instituce proto vytvářejí „osvětové“ soubory kopií pro zahraniční galerie. Kopie byly darovány japonskou vládou NG v roce 1973 prostřednictvím obchodní společnosti JETRO. Dar byl poprvé představen veřejnosti na výstavě Přírůstky Národní galerie v Praze v Belvederu roku 1974.
 
Korejská keramika
Komorní výběr replik vytvořila korejská výtvarnice U Kang-mä. Hmatová expozice poukazuje na významné proudy keramické tvorby na korejském poloostrově 2. až 15. století a zároveň představuje současné dílo autorky inspirované tradičními zdobnými technikami. Pro snazší poznávání tvaru a prohlížení dekoru nádob byly keramické repliky autorkou zvětšeny.
Obě taktilní expozice umožňují vidícímu publiku znovuobjevit a přehodnotit význam „zapomenutého smyslu“, jakým je hmat. Exponáty doprovází popisky se zvětšeným českým a anglickým textem a v českém Braillově písmu a navigace na podlaze.
 
 • na tvorbu návazných pořadů pro návštěvníky se zrakovým nedostatkem např. viz níže . Samoobslužné prohlížení taktilní expozice japonského sochařství lze doplnit komentovanou prohlídkou vybraného originálního díla s následnou výtvarnou činností v ateliéru. Pořady připravili a vedou zkušení lektoři, speciální pedagog a arteterapeut. Cena: dílna modelování a reliéfní kresby 40 Kč, vstupné zdarma. Délka: 120-150 minut. Aktuální informace na: http://www.ngprague.cz/cz/1130/sekce/hmatova-expozice/
Japonský palácový lev karadžiši
Asistovaná prohlídka bronzových originálů protějškových palácových lvů karadžiši z 2. poloviny 19. století v  prvním patře paláce vyústí v ateliéru k převedení hmatových dojmů do reliéfní kresby.
Korejská keramika
Prohlédneme si kolekci korejské keramiky.V ateliéru vytvoříme repliku tradiční nádoby
z období Kaja metodou hmatového modelování či zachytíme poznatky a prožitky reliéfní kresbou.
Neolitická japonská plastika
Prohlédneme si kopii džómonské ženské figuríny zv. dogú. následně své hmatové vjemy převedeme do reliéfní kresby.
 •  na každoroční účast od 1. do 31. 10. ve  speciálních projektech s celosvětovým dosahem Awareness Month October, který  pořádá americké sdružením muzeí a galerií Art Beyond Sight, www.artbeyondsight.org - jehož jsme členem.  Pro tento projekt připravujeme komentované prohlídky s potvrzenou rezervací pro jednotlivce i malé skupiny nevidomých a slabozrakých a jejich doprovod zdarma.
 • připravu průvodců po expozici pro rodiny s dětmi, které jsou na vyžádání k rodinné vstupence zdarma k vyzvednutí pokladně.
 • na vybudování zázemí pro rodiny s dětmi. Součástí vybavení Ateliéru v rámci pořadů pro celou rodinu je dětský nastavitelný nábytek, v zázemí pak přebalovací pult a další vybavení pro nejmenší.
 • vytvoření prostoru pro aktivní návštěvníky Ateliéru. Návštěva paláce Kinských nemusí končit prohlídkou stálých expozic. Pro návštěvníky je tu Ateliér k samostatné výtvarné činnosti bez věkového omezení. V Ateliéru ve 2. patře najdete rozmanité výtvarné potřeby, výstavní katalogy pro prezenční čtení a ORIENTační listy, šablony, manuály včetně přehledných návodů na skládaní origami a vázání asymetrických a symetrických uzlů orientálních koberců nebo si návštěvníci mohou vyzkoušet jak se nosí kimono.
 • Součástí vybavení Ateliéru v rámci pořadů pro celou rodinu je dětský nastavitelný nábytek, v zázemí pak přebalovací pult a další vybavení pro nejmenší.
 • tvorbu dalších bezbariérových pořadů k hmatovým expozicím 
 
2. Aktivity pro školy a zájmové skupiny/ vzdělávací pořady
Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění věnuje velkou péči spolupráci se školami všech druhů a typů. V RVP není téměř zařazeno asijské výtvarné umění, proto nabízí LO rozšiřující témata z této kulturní oblasti. Pořady přizpůsobujeme také požadavkům alternativních vzdělávacích systémů: Waldorfské škole, škole Montessori, domácímu vzdělávání a vzdělávání v rámci celosvětového muzejního projektu Art Beyond Sight. Podrobnosti na: www.ngprague.cz/cz/173/sekce/aktualni-nabidka-programupro-skoly.
 
Cíle vzdělávání
 • poskytnout základní poznatky o filozofických a náboženských systémech a jejich projevu ve výtvarném umění Blízkého, Středního a Dálného východu
 • vést k poznání, že srovnání více kultur prospívá nejen toleranci v české společnosti, ale i chápání vlastní historie a současnosti
 • vést k překonání vlastních předběžných představ o umění vzdálených kultur
 • nabídnout novou zkušenost, jež opraví zažité myšlenkové stereotypy, předsudky
 • poskytnout zážitek střetu vlastního chápání asijských kultur s badatelským přístupem
 • vést k osvojení nových dovedností ve vlastním výtvarném projevu (např. čínská, japonská a arabská kaligrafie, tušová malba, skládání origami aj.)
 • V oblasti spolupráce se základními, středními a vysokými školami a zájmovými skupinami se lektorské oddělení soustřeďuje  na:    
 • rozvíjení stávající nabídky vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ a SŠ a VŠ – nově několika hodinové tématické bloky, tzv. projektové dny, Umělecká expedice do Číny, aj.
 • vytvoření zcela nových typů pořadů/ např.dynamický pořad Hledačskou stezkou-první setkání s čínským uměním, výběr děl k interpretaci určuje sama skupina)
 • realizaci  náročných celodenních projektů na zakázku např.  literárně-výtvarného projektu Pentel, a.s. pro 130 účastníků aj.
 Výběr z programové nabídky
 
Programy pro mateřské školy a pro 1. stupeň základní školy
Komponované pořady
Délka: 90 min. Cena pořadu: 40-60 Kč včetně vstupného.
Motiv chryzantémy v japonském umění, Ornament draka, Bájný pták Fénix
 
Programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 
Komponované pořady
Délka: 90 min, cena pořad: 40-60 Kč včetně vstupného, pedagogický doprovod zdarma.
Kaligrafická arabeska
Čínské umění poprvé hledačskou stezkou
Komentované prohlídky
Soucit jako jed - měnící se tváře buddhismu
Nenasytní předkové - čínské bronzy a nefrity
Čínské tušové malířství
Jak utěšit duši zemřelého – čínská hrobová plastika
Výtvarné motivy v islámském umění
Indie – kolébka tří náboženství
Ganéša– slonohlavý bůh moudrosti a dobrých začátků
Umění buddhismu v Indii a jihovýchodní Asii
Postavy hinduistického panteonu
 
Lektorské oddělení SOU spolupracuje s dalšími institucemi v oblasti vzdělávání:
Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, Okamžik, Sdružením LORM, Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla, s.r.o, Česko-japonská společnost a pokračuje v šestileté spolupráci s hnutím Art Beyond Sight, Art Education for Blind, NYC, USA, Česko-japonská společnost, Česko-korejská společnost.
 
Sponzoři a mecenáši:
Lektorské oddělení se snaží získávat materiální či finanční podporu pro svoji činnost i z jiných zdrojů. Některé ateliérové činnosti jsou  sponzorovány KOH-I-NOOR, a.s. České Budějovice, Pentel, a.s. a dalšími soukromými subjekty.
                                                          
 
 
Kontakt:
PhDr. Gabriela Šimková
kurátor a lektor Sbírky orientálního umění

 
Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění
tel. tel. +420 222315 205, +420 224 810 758,  linka/ 246
e-mail: asiaedu@ngprague.cz
web: www.ngprague.cz
 
palác Kinských /Asijské umění
Adresa: Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Trasa: metro A > Můstek nebo Staroměstská, metro B > Můstek
 

 
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.