Kontakty na ostatní muzejní metodická centra

Metodické pracoviště pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze (MC MVU) vedle činnosti popsané v projektu metodického centra (viz část „O nás“) doplňuje informace zveřejněné na stránkách Národní galerie v Praze www.ngprague.cz, na kterých jsou uváděny vedle dalších zajímavých údajů a dokumentů nejen informace o jednotlivých sbírkách a jejich sídlech, ale též o sbírkových předmětech („Katalog sbírek NG“), o výstavní činnosti Národní galerie v Praze (včetně nezbytných informací o otevírací době a vstupném), ale též o doprovodných programech k jednotlivým expozicím a výstavám).

MC MVU je součástí sítě metodických muzejních pracovišť zřízených ministerstvem kultury na pomoc vlastníkům a správcům sbírek zapsaných v CES podle zákona 122/2000 Sb.
Do sítě metodických center dále patří:
 
1) Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy, centrální evidence sbírek (CES) a vývozu sbírkových předmětů do zahraničí - Ministerstvo kultury, oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií - pracoviště vydává metodické pokyny a poskytuje metodické konsultace.
 
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 Sídlo: Milady Horákové 139, Praha 7
Tel.: 257 085 446
ces@mkcr.cz; http://ces.mkcr.cz/cz/search.php
Na webových stránkách MK ČR www.mkcr.cz v části „Kulturní dědictví“ najdete v oddílech „Památková péče“ a „Muzea, galerie a ochrana movitého kulturního dědictví“ např.:
 • právní předpisy z oblasti muzejnictví a metodické pokyny k nim,
 • informace o grantech,
 • seznam a odkazy na příspěvkové organizace,
 • seznam prohlášených kulturních památek.
2) Centrum nových strategií muzejní prezentace (CENS) při Moravské galerii v Brně – úplný název - Národní metodické centrum pro recepci a prezentaci výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu - metodické pracoviště pro oblasti nových strategií prezentace a vnímání vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu. Pracoviště připravuje zejména:
 • metodiky pro vystavování děl výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu,
 • vytváří platformy pro diskusi o problematických místech v přípravě muzejních a galerijních expozic
 • mapuje mezioborovou spolupráci.
Adresa: Husova 18, 662 26 Brno
Telefon: 5321 69 131
 
3) Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při Moravském zemském muzeu v Brně - metodické pracoviště pro ověřování a rozvoj informačních technologií, zejména v oblasti dokumentace a evidence, ale i ochrany a prezentace sbírkových předmětů, standardizace, interoperability paměťových institucí, poradenství a školení je.  Pracoviště je autorem a správcem zejména:
 • Dokumentačního a evidenčního programu pro muzejní sbírky DEMUS, pro který vede technickou podporu a aktuálně připravuje jeho modernizaci
 • aplikace PROMUS – webový prohlížeč muzejních sbírek, který usnadňuje zveřejňování dat z DEMUS,
 • aplikace CESík pro přípravu dat k zápisu a změnám zápisu dodatabáze CES (Centrální evidence sbírek) na ministerstvu kultury,
 • aplikace MUZEJNÍ AUTORITY – což je soubor jednoznačných identifikátorů pro cílené vyhledávání dat, které vznikly ve spolupráci s Národní knihovnou ČR v rámci projektu „Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR“, výstupem tohoto projektu je metodika vytváření autoritních záznamů pro potřeby muzeí,
 • databázové aplikace Restitution-Art, která je seznamem uměleckých děl ze státních sbírek v České republice, které pocházejí nebo mohou pocházet z majetku obětí holocaustu a jejichž původní majitelé většinou zahynuli pod nacistickým terorem,
 • vede společně s Radou galerií ČR projekt Registr sbírek výtvarného umění, jehož hlavním cílem je zpřístupnit sbírky výtvarného umění odborné veřejnosti za účelem vyhledávání děl pro prezentace a badatelské účely, ale je také široké veřejnosti umožnit vyhledávat díla oblíbených mistrů ve sbírkách regionálních galerií a muzeí umění,
 • realizuje projekt úložiště dat společně s Technickým muzeem v Brně, v rámci něhož byl vytvořen i administrativní software pokrývající kompletní workflow při depozici datového souboru, doplnění technických a administrativních metadat, řízení přístupu k uloženým datovým balíčkům atd.,
 • trvale udržuje Český národní portál Michael Plus, který nabízí přístup k digitálním sbírkám muzeí, knihoven, archivů a dalších kulturních institucí v Evropě a který zprovoznila firma DEVOTEAM, s.r.o.
 • organizuje školení a semináře k problematice digitalizace sbírkových fondů.
Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Telefon: 533 435 267- 268
citem@citem.cz  http://www.citem.cz
 
4) Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně - metodické pracoviště konzervování a restaurování sbírkových předmětů českých muzeí, poskytuje servis v oblasti preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování (průzkum, metodiku zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků a vysokoškolských studentů). Pracoviště:
 • vydává časopis Fórum pro konzervátory a restaurátory, který je od r. 2011 odborné recenzované periodikum,
 • připravuje pravidelné konference pro konzervátory a restaurátory,
 • systematicky sleduje problematiku požární prevence v muzeích a vydává k ní metodiku a organizuje semináře,
 • provádí analytické průzkumy,
 • provádí konzervátorské zásahy – zejména pomoc muzeím postiženým povodněmi.
Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno
Telefon: 541 421 461, 541 421 407Fax: 541 214 418
mck@technicalmuseum.cz  http://mck.technicalmuseum.cz/
 
5) Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu v Praze – metodické pracoviště pro komunikaci muzeí s publikem, zprostředkování sbírek, aplikace nových technologií a metod prezentace sbírek, virtuální prezentaci sbírek, zpracovávání standardů, poradenské služby a výuku. Zájemci zde naleznou zejména tyto informace:
 • o konání konferencí, seminářů, dnů otevřených dveří apod.,
 • o úspěšných projektech,
 • o možnostech studia a stipendiích,
 • seznam odborné literatury z oblasti muzejnictví.
Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Telefon: 224 497 373 Fax: 224 497 177
centrum@nm.cz http://www.emuzeum.cz
 
6) Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně – metodické pracoviště pro zprostředkování sbírek dětem, mládeži, zdravotně postiženým a dalším znevýhodněným skupinám obyvatel, pro muzejní pedagogiku, rozvoj vzdělávacích a výchovných funkcí muzea, hledání nových způsobů muzejní práce v oblasti celoživotního vzdělávání, pro rozvoj kreativity, podporu návštěvnosti muzeí, pro spolupráci s ostatními centry a institucemi. Pracoviště se věnuje zejména těmto oblastem:
 • práci se seniory - podpora zapojení starších osob do kulturních aktivit,
 • práce s handicapovanými v kulturních institucích,
 • práci s dětmi a mládeží,
 • práci s dobrovolníky.
Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Telefon: 533 435 371 Fax: 533 435 271
mcmp@mzm.cz http://www.mcmp.cz

 
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.