Podmínky poskytování fotomateriálů sbírkových předmětů Národní galerie v Praze

Poskytování fotomateriálu uměleckých děl

Národní galerie v Praze poskytuje služby spojené s pořizováním černobílých fotografií, digitálních fotografií uměleckých děl ze svých sbírek (dále jen „fotomateriál“), případně děl do NG dlouhodobě zapůjčených (je-li k tomu smluvně oprávněna) ke studijním, publikačním, popř. jiným účelům. Fotomateriál poskytuje výhradě ve formátech v dále uvedeném ceníku.

Fotomateriál lze poskytnout na základě písemné žádosti žadatele zaslané na tuto adresu:

Národní galerie v Praze
Sekce odborných činností
Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1
nebo na E-mailové adresy: vichrova@ngprague.cz (v případě žadatelů z ČR) nebo registrar@ngprague.cz (v případě žadatelů ze zahraničí).

K identifikaci uměleckého díla Národní galerie v Praze (dále jen „NG“) mohou žadatelé o výpůjčku využít možnosti dané Badatelským řádem Národní galerie v Praze. K vyhledání daného uměleckého díla lze též využít „Katalog sbírek NG“ zveřejněný na webových stránkách Národní galerie v Praze www.ngprague.cz, ve kterém však dosud nejsou obsaženy všechny sbírkové předměty NG, protože digitalizace sbírky NG dosud není ukončena.

Poznámka: Pokud je fotomateriál požadován k výpůjčce uměleckého díla (viz „Podmínky výpůjček sbírkových předmětů Národní galerie v Praze pro jejich zpřístupnění veřejnosti“), stačí uvést požadavek v žádosti o výpůjčku, ve které jsou uvedeny následující údaje 1 až 4.

Písemná žádost o fotomateriál musí obsahovat:

 1. Identifikaci žadatele (v případě právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, označení jejího statutárního orgánu, v případě fyzické osoby její trvalou adresu),
 2. údaj, k jakému účelu bude fotomateriál užit (studijní, publikační, popř. jiný způsob užití); v případě užití pro publikaci uvedení autora, název publikace, jejího vydavatele, rok vydání publikace, jazykovou mutaci, náklad a předpokládanou cenu publikace,
 3. identifikaci požadovaného uměleckého díla, k němuž má být poskytnut fotomateriál,
 4. požadovaný druh fotomateriálu.

Důležitá upozornění:

 1. Fotomateriál se zejména pro účely studijní, vědecké, odborné, edukační, recenze a kritiky poskytuje pouze za „cenu za zhotovení“ (viz Ceník). V případě použití fotomateriálu ve vědecké publikaci nebo učebnici se požaduje pro knihovnu NG adekvátní počet výtisků, v případě diplomové práce poskytnutí této práce v písemné nebo digitální podobě. V ostatních případech se fotomateriál poskytuje za cenu, která je součtem ceny za zhotovení a poplatku za správu a údržbu sbírkových předmětů. Poplatek za správu a údržbu sbírkových předmětů je buď „nekomerční“ nebo „komerční“ (pokud je fotomateriál dále užit k získání finančního nebo jiného hospodářského prospěchu), tj. je-li použit např. pro zhotovení pohlednic či kalendářů. Posouzení, zda jde o "komerční" či "nekomerční" využití, provádí odbor registru a metodického centra NG (dále jen „registr“) posouzením účelu žádosti. V případě „komerčního“ užití může být v některých odůvodněných případech cena smluvně zvýšena individuální kalkulací. Výjimky z cen stanovených v Ceníku stanovuje generální ředitel NG, popř. jím k tomu pověřený pracovník NG.
 2. Pokud by následně žadatel chtěl poskytnutý fotomateriál použít pro jiné než studijní, vědecké, odborné a edukační účely a pro recenze a kritiky, je povinen požádat NG o užití pro jiné účely a v případě kladného vyřízení žádosti doplatit cenu určenou pro tyto jiné účely podle Ceníku.
 3. Pokud se žádost týká uměleckého díla do NG zapůjčeného, může NG poskytnout fotomateriál pouze v případě souhlasu majitele díla.
 4. Pokud se žádost o fotomateriál týká uměleckého díla, k němuž nemá NG licenci k užití díla podle autorského zákona, může NG fotomateriál poskytnout pouze v případě souhlasu autora díla nebo oprávněného držitele majetkových práv dědice, popř. čestného prohlášení žadatelem, že je oprávněným držitelem licence dotčených majetkových práv.

Postup při vyřizování žádosti:

 1. Pokud je žádost neúplná, vyzve registr žadatele k jejímu upřesnění nejpozději do 5 pracovních dnů.
 2. Pokud je k poskytnutí fotomateriálu nutno požádat o licenci k užití díla podle autorského zákona, informuje registr žadatele do 5 dnů od obdržení žádosti, že mu může fotomateriál opatřit v případě, že si žadatel opatří od autora nebo držitele jeho majetkových práv licenci k užití díla. Registr poskytne žadateli adresu autora nebo držitele jeho majetkových práv pouze v případě, že má k tomu svolení autora nebo držitele jeho majetkových práv. V některých odůvodněných případech, jako je např. poskytování fotomateriálu pro výstavu pořádanou žadatelem ve spolupráci s NG, je oprávněn registr po dohodě se žadatelem za žadatele požádat sám autora nebo dědice jeho majetkových práv o licenci k užití díla, pokud je registru známa jejich adresa; v tomto případě informuje o tomto postupu žadatele do 5 dnů od obdržení žádosti
 3. Pokud je dílo, k němuž je požadován fotomateriál, do NG dlouhodobě zapůjčeno, a půjčitel díla do NG si ve smlouvě o výpůjčce vyhradil, že fotomateriál nemůže být poskytnut třetí osobě, informuje registr žadatele do 5 dnů od obdržení žádosti, že se vyřízení jeho žádosti prodlouží o dobu nutnou k získání souhlasu půjčitele díla. Pokud je půjčitelem díla právnická nebo fyzická osoba, jejíž sbírka je zapsána v Centrálním katalogu sbírek („CES“) na Ministerstvu kultury anebo půjčitel díla, který si vyžádal uvedení jeho jména u díla zapůjčeného do NG, informuje registr žadatele, na kterou z těchto fyzických nebo právnických osob si má žádost o povolení k poskytnutí fotomateriálu díla zapůjčeného do NG podat. V ostatních případech toto povolení od půjčitelů vyřizuje registr sám a informuje o tomto postupu žadatele do 5 dnů od obdržení žádosti.
 4. Registr žádost nevyřídí v těchto případech: a) žadatel žádost na písemné vyzvání nedoplní,
  b) autor nebo držitel jeho majetkových práv neudělil licenci k užití díla podle autorského zákona,
  c) půjčitel díla dlouhodobě zapůjčeného do NG neudělil souhlas k poskytnutí fotomateriálu,
  d) sbírky NG neudělí k poskytnutí fotomateriálu souhlas.

  Pokud žadatel na písemné vyzvání o doplnění žádosti nereaguje, registr ji dále nevyřizuje. O nevyřízení žádosti v ostatních případech informuje registr žadatele do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel nesouhlas s udělením licence k užití díla podle autorského zákona nebo nesouhlas půjčitele díla k poskytnutí fotomateriálu či nesouhlas sbírky.
 5. Po obdržení žádosti, která obsahuje všechny náležitosti požadované od žadatele a současně licence k užití díla autora nebo držitele jeho majetkových práv nebo půjčitele díla do NG, jsou-li k vyřízení žádosti nutné, a po souhlasu příslušné sbírky NG a vyjádření fotooddělení zašle registr do 5 pracovních dnů žadateli smlouvu o dílo o poskytnutí fotomateriálu.
 6. Smlouva musí být opatřena podpisem žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou, podpisem statutárního orgánu žadatele, je-li žadatel právnickou osobou. Ve smlouvě je mezi povinnostmi žadatele vždy uvedeno, že poskytnutý fotomateriál smí být použit pouze k účelu, pro který byl NG poskytnut a nesmí být poskytnut třetí osobě. Ve smlouvě jsou dále podle účelu žádosti uvedeny např. tyto povinnosti žadatele: označit fotomateriál v publikaci „Fotografie © Národní galerie v Praze 20..”, poskytnout NG výtisk publikace apod., a další podmínky pro poskytnutí fotomateriálu. Podle účelu žádosti registr doplní do smlouvy další povinnosti žadatele, např. opatřit fotomateriál poskytnutý žadateli pro výstavní či jiné účely logem NG s tím, že žadatel nesmí logo použít pro jiné než ve smlouvě uvedené účely.
 7. Kopii smlouvy podepsané žadatelem předá registr k vystavení faktury žadateli. Po uhrazení faktury (příslušná částka může být uhrazena též v pokladně NG) je žadateli zaslán nejpozději do 5 pracovních dnů uhrazený fotomateriál. Fotomateriál může být žadateli zaslán též prostřednictvím úschovny zabezpečené heslem, pokud si žadatel toto předání vyžádal. Pokud žadatel uhradí smluvně sjednanou cenu v pokladně NG, vyzvedne si fotomateriál ve fotooddělení nebo v registru v termínu, který s žadatelem registr dohodne (viz e-mailové adresy uvedené výše).
 8. Žádost je považována za vyřízenou po zaplacení stanovené částky, zaslání fotomateriálu a splnění všech sjednaných podmínek smlouvy.

 
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz