Podmínky poskytování fotomateriálů sbírkových předmětů Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze poskytuje služby spojené s pořizováním digitálních fotografií (černobílých nebo barevných) uměleckých děl ze svých sbírek, včetně Archivu NG (dále jen „fotomateriál“), případně děl do NG dlouhodobě zapůjčených (je-li k tomu smluvně oprávněna) ke studijním, publikačním, popř. jiným účelům.

Fotomateriál poskytuje výhradě ve formátech v dále uvedeném ceníku.

Fotomateriál lze poskytnout na základě písemné žádosti žadatele zaslané na tuto adresu:

Národní galerie v Praze
Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

nebo na E-mailové adresy: marcela.vichrova@ngprague.cz (v případě žadatelů z ČR) či registr@ngprague.cz (v případě žadatelů ze zahraničí).

K identifikaci sbírkového předmětu Národní galerie v Praze (dále jen „NG“) mohou žadatelé o fotomateriál využít rovněž vyhledání daného díla v katalogu „Sbírky online“ zveřejněném na webových stránkách Národní galerie v Praze http://sbirky.ngprague.cz/, ve kterém však dosud nejsou obsaženy všechny sbírkové předměty NG, protože digitalizace sbírky NG není ukončena.

Poznámka: Pokud je fotomateriál požadován k výpůjčce sbírkového předmětu (viz „Podmínky výpůjček sbírkových předmětů Národní galerie v Praze pro jejich zpřístupnění veřejnosti“), stačí uvést požadavek v žádosti o výpůjčku, ve které jsou uvedeny následující údaje 1 až 4.

Písemná žádost o fotomateriál musí obsahovat:

 1. Identifikaci žadatele (v případě právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, označení jejího statutárního orgánu, v případě fyzické osoby její trvalou adresu),
 2. údaj, k jakému účelu bude fotomateriál užit (studijní, publikační, popř. jiný způsob užití); v případě užití pro publikaci uvedení autora, název publikace, jejího vydavatele, rok vydání publikace, jazykovou mutaci, náklad a ISBN číslo (pokud je přiděleno),
 3. identifikaci požadovaného uměleckého díla, k němuž má být poskytnut fotomateriál,
 4. požadovaný druh fotomateriálu.

Důležitá upozornění:

 1. Fotomateriál se zejména pro účely studijní, vědecké, odborné, edukační, recenze a kritiky poskytuje pouze za „cenu za zhotovení“ V případě použití fotomateriálu ve vědecké publikaci nebo učebnici se požaduje pro knihovnu NG adekvátní počet výtisků, v případě diplomové práce poskytnutí této práce v písemné nebo digitální podobě. V ostatních případech se fotomateriál poskytuje za cenu, která je součtem ceny za zhotovení a poplatku za správu a údržbu sbírkových předmětů. Poplatek za správu a údržbu sbírkových předmětů je buď „nekomerční“ nebo „komerční“ (pokud je fotomateriál dále užit k získání finančního nebo jiného hospodářského prospěchu), tj. je-li použit např. pro zhotovení pohlednic či kalendářů. Posouzení, zda jde o "komerční" či "nekomerční" využití, provádí oddělení evidence a administrace sbírkového fondu (dále jen „registr“) posouzením účelu žádosti. V případě „komerčního“ užití může být v některých odůvodněných případech cena smluvně zvýšena individuální kalkulací. Výjimky z cen stanovených v Ceníku stanovuje generální ředitel NG, popř. jím k tomu pověřený pracovník NG.
 2. Pokud by následně žadatel chtěl poskytnutý fotomateriál použít pro jiné než studijní, vědecké, odborné a edukační účely a pro recenze a kritiky, je povinen požádat NG o užití pro jiné účely a v případě kladného vyřízení žádosti doplatit cenu určenou pro tyto jiné účely podle Ceníku.
 3. Pokud se žádost týká uměleckého díla do NG dlouhodobě zapůjčeného, může NG poskytnout fotomateriál pouze v případě písemného souhlasu majitele díla.
 4. Povinností žadatele o fotomateriál je zajistit si všechna potřebná oprávnění k výkonu práva užití (licence) pro vlastní umělecká díla zachycená na fotografiích v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o dílo žijícího autora nebo o dílo autora, od jehož úmrtí dosud neuplynula lhůta 70 let. Žadatel odpovídá NG za veškerou škodu, která jí případně vznikne, dojde-li ze strany žadatele k porušení práv autora k uměleckým dílům zachyceným na fotografiích.

Postup při vyřizování žádosti:

 1. Pokud je žádost neúplná, nebude registrem přijata k zúřadování.
 2. Pokud se na dílo, k němuž je požadován fotomateriál, vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, doloží žadatel že (i) má zajištěna veškerá oprávnění k užití uměleckých děl zachycených na fotografiích k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to na základě licenční smlouvy s autorem nebo jiným oprávněným nositelem majetkových práv autorských k uměleckým dílům, který je tato oprávnění oprávněn dále poskytnout, nebo že (ii) tato umělecká díla zachycená na fotografiích užije pouze v rozsahu zákonných licencí vyplývajících přímo z autorského zákona
 3. Pokud je dílo, k němuž je požadován fotomateriál, do NG dlouhodobě zapůjčeno, musí žadatel předložit souhlas majitele nebo správce dotčeného uměleckého díla k poskytnutí fotomateriálu k požadovanému účelu.
 4. Registr žádost o poskytnutí fotomateriálu nevyřídí v těchto případech:
  1. půjčitel díla dlouhodobě zapůjčeného do NG neudělil souhlas k poskytnutí fotomateriálu;
  2. sbírky NG neudělí k poskytnutí fotomateriálu souhlas;
  3. sbírkový předmět nelze ze zákonných důvodů (viz § 9, odst. 4 zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy) v požadovaném termínu fotografovat.

Žadatel bude o této skutečnosti neprodleně informován.

 1. Vyřízení žádosti bude realizováno na základě podepsané smlouvy o zhotovení fotografií (fotomateriálu).
 2. Smlouva musí být opatřena podpisem žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou, podpisem statutárního orgánu žadatele, je-li žadatel právnickou osobou. Ve smlouvě je mezi povinnostmi žadatele vždy uvedeno, že poskytnutý fotomateriál smí být použit pouze k účelu, pro který byl NG poskytnut a nesmí být poskytnut třetí osobě. Ve smlouvě jsou dále podle účelu žádosti uvedeny např. tyto povinnosti žadatele: označit fotomateriál v publikaci „Fotografie © Národní galerie v Praze 20…“, poskytnout NG výtisk publikace apod., a další podmínky pro poskytnutí fotomateriálu. Podle účelu žádosti registr doplní do smlouvy další povinnosti žadatele, např. opatřit fotomateriál poskytnutý žadateli pro výstavní či jiné účely logem NG s tím, že žadatel nesmí logo použít pro jiné než ve smlouvě uvedené účely.
 3. Po oboustranném podpisu smlouvy bude žadateli zaslána e-mailem zálohová faktura k úhradě smluvně stanovené částky. Po uhrazení zálohové faktury (příslušná částka může být uhrazena též v pokladně NG) je žadateli zaslán nejpozději do 5 pracovních dnů uhrazený fotomateriál a příslušná faktura. Fotomateriál je žadateli zasílán zpravidla prostřednictvím úschovny zabezpečené heslem.
 4. Žádost je považována za vyřízenou po zaplacení stanovené částky, odeslání faktury (e-mailem), zaslání fotomateriálu a splnění všech dalších sjednaných podmínek smlouvy.Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.