Podmínky výpůjček sbírkových předmětů Národní galerie v Praze žadatelům z ČR

A. K žádosti o výpůjčku sbírkových předmětů Národní galerie v Praze pro výstavní
účely

Umělecká díla (sbírkové předměty) mohou být Národní galerií v Praze (dále jen „Národní galerie“) zapůjčena pro výstavní účely pouze institucím zabývajícím se výstavní činností, jako jsou muzea, galerie, výstavní síně apod. Zcela vyloučena je výpůjčka pro výzdobu.

Národní galerie v Praze zpravidla nevyhoví žádosti o výpůjčku, pokud jde o umělecké dílo vystavené v její stálé expozici (o výjimce z tohoto pravidla se může dohodnout s žadatelem o výpůjčku v případě dohody o vzájemné výměně uměleckého díla ze sbírky žadatele, která by plnohodnotně nahradila vypůjčené umělecké dílo ve stálé expozici Národní galerie v Praze). Nemůže být vyhověno ani takové žádosti o výpůjčku uměleckého díla, pokud by manipulace s ním ohrozila jeho fyzickou podstatu, stejně jako žádostem o zapůjčení uměleckého díla, které je předmětem restaurování, prochází revizí apod. Národní galerii v Praze je zákonem zakázána výpůjčka uměleckého díla do zahraničí, nejsou-li poskytnuty dostatečné právní záruky pro její vrácení do České republiky.

Žádost o výpůjčku se podává výhradně písemně na centrální adresu  Národní galerie v Praze, tzn. na adresu:


Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

Písemná žádost o výpůjčku uměleckého díla Národní galerie v Praze se podává nejméně 6 měsíce před realizací výstavy v České republice, pro kterou je požadováno zapůjčení uměleckého díla Národní galerie v Praze.

Pokud bude žadatel o výpůjčku uměleckého díla požadovat i poskytnutí jeho fotografické dokumentace, připojí k žádosti o výpůjčku žádost o tuto dokumentaci. Informace o poskytování fotografické dokumentace jsou uvedeny v samostatném souboru „Podmínky poskytování fotomateriálu sbírkových předmětů Národní galerie v Praze“.

Písemná žádost o výpůjčku uměleckého díla musí obsahovat:

 1. identifikaci žadatele (název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, označení jejího statutárního orgánu)
 2. údaje o výstavním projektu, pro který by mělo být zapůjčeno umělecké dílo Národní galerie v Praze,
 3. údaje o místu (adresa) a přesném termínu zamýšleného vystavení uměleckého díla, bezpečnostní, klimatické a další parametry (tzv. Facilities Report; příklad jednoho z možných formulářů je přiložen) budovy, kde bude umělecké dílo vystaveno,
 4. identifikace požadovaného uměleckého díla Národní galerie v Praze (autor a název uměleckého díla, rozměry, materiál, technika zhotovení uměleckého díla a jeho inventární číslo); v případě žádosti o více uměleckých děl jejich seznam s identifikací každého z nich,
 5. podpis statutárního orgánu žadatele.

Poznámky k bodům 3 a 4 písemné žádosti o výpůjčku:

Ochrana sbírkových předmětů vyžaduje zpravidla u malířských děl 50 – 60% relativní vlhkosti vzduchu, teplota 16-18° C, světelné podmínky do 150 luxů, pro práce na papíře 45 – 55% relativní vlhkosti vzduchu, teplota do18 °C, světelné podmínky do 50 luxů, doba vystavování maximálně do 3,5 měsíců. Upřesnění uvedených podmínek  naleznete zde: ochrana sbírkových předmětů. Klimatické a světelné podmínky pro konkrétní umělecké dílo lze konzultovat s restaurátorským oddělením Národní galerie v Praze např. na E-mailové adrese dept.of.rest.@ngprague.cz .

 • Požadavky na zabezpečení výstavních prostor pro umístění uměleckého díla Národní galerie v Praze lze konzultovat v Národní galerii např. na E-mailové adrese jan.vesely@ngprague.cz.
 • K identifikaci uměleckého díla Národní galerie v Praze mohou žadatelé o výpůjčku využít možnosti dané Badatelským řádem Národní galerie v Praze nebo mohou dané umělecké dílo vyhledat v „Katalogu sbírek NG“ zveřejněném na webových stránkách Národní galerie v Praze.

Kladné vyřízení žádosti o výpůjčku z Národní galerie v Praze není právně vymahatelné.

B. K podmínkám výpůjčky uměleckého díla v případě jejího schválení Národní galerií v Praze:

Je-li žádost o výpůjčku uměleckého díla schválena, vyhotoví Národní galerie v Praze smlouvu o výpůjčce. V této smlouvě jsou uvedeny identifikační údaje o půjčiteli (Národní galerie v Praze) i vypůjčiteli (žadateli o výpůjčku uměleckého díla z Národní galerie), identifikace uměleckého díla (resp. uměleckých děl), bezpečnostní a klimatické podmínky ochrany a umístění uměleckého díla včetně poučení, že umělecké dílo je ve vlastnictví ČR a nesmí s ním být disponováno mimo účel ve smlouvě o výpůjčce stanovený. Vypůjčitel je smlouvou o výpůjčce dále zavázán, že uvede např. na popiskách u uměleckého díla, že umělecké dílo je zapůjčeno Národní galerií v Praze a poskytne Národní galerii v Praze písemné dokumenty k výstavě (zejména katalog).

Pokud vypůjčitel požaduje spolupráci či spolupořadatelství výstavy, což se zpravidla stává v případě výpůjčky více uměleckých děl, uvede tuto skutečnost v písemné žádosti o výpůjčku uměleckých děl současně se svou představou o obsahu této spolupráce či spolupořadatelství. V tomto případě vyhotovuje Národní galerie v Praze s vypůjčitelem nejen smlouvu o výpůjčce, ale též smlouvu o spolupráci nebo spolupořadatelství, ve které je součinnost vypůjčitele a Národní galerie v Praze přesně specifikována.

Ve smlouvě o výpůjčce uměleckého jsou dále uvedeny i další skutečnosti, na které považuje Národní galerie výslovně upozornit:

 1. Výpůjčku uměleckého díla pojišťuje výhradně Národní galerie v Praze, a to u pojišťoven, které byly k tomuto účelu vybrány Národní galerií ve výběrovém řízení. Náklady pojištění hradí vypůjčitel. NG může po dohodě přijmout i pojistku vypůjčitele.

  Pojištění pro výpůjčky v ČR sjednává Národní galerie v Praze zpravidla na dopravu uměleckého díla k vypůjčiteli a zpět do Národní galerie v Praze; vyloučeno však není ani pojištění „z hřebíku na hřebík“.
 2. Národní galerie v Praze určuje způsob balení a předání uměleckého díla a konkretizuje požadavky na jeho převoz z Národní galerie k vypůjčiteli a zpět.
 3. Vypůjčitel hradí kromě pojištění rovněž veškeré další výdaje spojené s realizací výpůjčky uměleckého díla, tj. např. jeho případné restaurování, jeho balení a transport. Vypůjčitel se také ve smlouvě zavazuje, že uhradí všechny škody na uměleckém díle, ke kterým by případně při realizaci jeho výstavního projektu mohlo dojít včetně úhrady jeho zničení či ztráty.

 
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz