Podmínky výpůjček sbírkových předmětů Národní galerie v Praze žadatelům ze zahraničí

A. K žádosti o výpůjčku sbírkových předmětů Národní galerie v Praze pro výstavní účely

Umělecká díla (sbírkové předměty) mohou být Národní galerií v Praze (dále jen „Národní galerie“) zapůjčena pro výstavní účely pouze institucím zabývajícím se výstavní činností, jako jsou muzea, galerie, výstavní síně apod. Zcela vyloučena je výpůjčka pro výzdobu.

Národní galerie v Praze zpravidla nevyhoví žádosti o výpůjčku, pokud jde o umělecké dílo vystavené v její stálé expozici (o výjimce z tohoto pravidla se může dohodnout s žadatelem o výpůjčku např. v případě dohody o vzájemné výměně uměleckého díla ze sbírky žadatele, která by plnohodnotně nahradila vypůjčené umělecké dílo ve stálé expozici Národní galerie v Praze). Nemůže být vyhověno ani takové žádosti o výpůjčku uměleckého díla, pokud by manipulace s ním ohrozila jeho fyzickou podstatu, stejně jako žádostem o zapůjčení uměleckého díla, které je předmětem restaurování, prochází revizí apod.

Žádost o výpůjčku se podává výhradně písemně na centrální adresu Národní galerie v Praze, tzn. na adresu:
Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

Písemná žádost o výpůjčku uměleckého díla Národní galerie v Praze se podává nejméně 12 měsíců před realizací výstavy v zahraničí, pro kterou je požadováno zapůjčení uměleckého díla. Národní galerie v Praze může jednat v případě žádosti o zapůjčení uměleckého díla o reciproční nabídku uměleckého díla ze zahraničí.

 

Pro výpůjčky do zahraničí požaduje NG na krytí nezbytných administrativních nákladů realizace výpůjčky částku 350,- EUR za 1 dílo.

Národní galerii v Praze je zákonem zakázána výpůjčka uměleckého díla do zahraničí, nejsou-li poskytnuty dostatečné právní záruky pro její vrácení do České republiky.

 

Pokud bude žadatel o výpůjčku uměleckého díla požadovat i poskytnutí jeho fotografické dokumentace, připojí k žádosti o výpůjčku žádost o tuto dokumentaci. Informace o poskytování fotografické dokumentace jsou uvedeny v samostatném souboru „Podmínky poskytování fotomateriálu sbírkových předmětů Národní galerie v Praze“.

Písemná žádost o výpůjčku uměleckého díla musí obsahovat:

 1. identifikaci žadatele (název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, označení jejího statutárního orgánu)
 2. údaje o výstavním projektu, pro který by mělo být zapůjčeno umělecké dílo Národní galerie v Praze,
 3. údaje o místu (adresa) a přesném termínu zamýšleného vystavení uměleckého díla, bezpečnostní, klimatické a další parametry (tzv. Facilities Report; příklad jednoho z možných formulářů je přiložen) budovy, kde bude umělecké dílo vystaveno,
 4. identifikace požadovaného uměleckého díla Národní galerie v Praze (autor a název uměleckého díla, rozměry, materiál, technika zhotovení uměleckého díla a jeho inventární číslo); v případě žádosti o více uměleckých děl jejich seznam s identifikací každého z nich,
 5. podpis statutárního orgánu žadatele.

Poznámky k bodům 3 a 4 písemné žádosti o výpůjčku:

 • Ochrana sbírkových předmětů vyžaduje zpravidla u malířských děl 50 – 60% relativní vlhkosti vzduchu, teplota 16-18° C, světelné podmínky do 150 luxů, pro práce na papíře 45 – 55% relativní vlhkosti vzduchu, teplota do18 °C, světelné podmínky do 50 luxů, doba vystavování maximálně do 3,5 měsíců. Upřesnění uvedených podmínek  naleznete zde: pdf. Klimatické a světelné podmínky pro konkrétní umělecké dílo lze konzultovat s restaurátorským oddělením Národní galerie v Praze např. na E-mailové adrese dept.of.rest.@ngprague.cz .
 • K identifikaci uměleckého díla Národní galerie v Praze mohou žadatelé o výpůjčku využít možnosti dané Badatelským řádem Národní galerie v Praze nebo mohou dané umělecké dílo vyhledat v „Katalogu sbírek NG“ zveřejněném na webových stránkách Národní galerie v Praze.

Kladné vyřízení žádosti o výpůjčku z Národní galerie v Praze není právně vymahatelné.

B. K podmínkám výpůjčky uměleckého díla v případě jejího schválení Národní galerií v Praze:

Je-li žádost o výpůjčku uměleckého díla schválena, vyhotoví Národní galerie v Praze smlouvu o výpůjčce. V této smlouvě jsou uvedeny identifikační údaje o půjčiteli (Národní galerie v Praze) i vypůjčiteli (žadateli o výpůjčku uměleckého díla z Národní galerie), identifikace uměleckého díla (resp. uměleckých děl), bezpečnostní a klimatické podmínky ochrany a umístění uměleckého díla včetně poučení, že umělecké dílo je ve vlastnictví ČR a nesmí s ním být disponováno mimo účel ve smlouvě o výpůjčce stanovený. Vypůjčitel je smlouvou o výpůjčce dále zavázán, že uvede např. na popiskách u uměleckého díla, že umělecké dílo je zapůjčeno Národní galerií v Praze a poskytne Národní galerii v Praze písemné dokumenty k výstavě (zejména katalog).

Pokud vypůjčitel požaduje spolupráci či spolupořadatelství výstavy, což se zpravidla stává v případě výpůjčky více uměleckých děl, uvede tuto skutečnost v písemné žádosti o výpůjčku uměleckých děl současně se svou představou o obsahu této spolupráce či spolupořadatelství. V tomto případě vyhotovuje Národní galerie v Praze s vypůjčitelem nejen smlouvu o výpůjčce, ale též smlouvu o spolupráci nebo spolupořadatelství, ve které je součinnost vypůjčitele a Národní galerie v Praze přesně specifikována.

Ve smlouvě o výpůjčce uměleckého jsou dále uvedeny i další skutečnosti, na které považuje Národní galerie výslovně upozornit:

 1. Pojišťovnu vybírá Národní galerie v Praze ve výběrovém řízení. Náklady pojištění hradí vypůjčitel. Národní galerie v Praze může vyslovit souhlas s tzv. státní zárukou (state indemnity), ve výjimečných případech i komerční pojištěním navrženým vypůjčitelem (borrower).

  Pro výpůjčky do zahraničí Národní galerie v Praze požaduje pojištění na „all risks“ a „z hřebíku na hřebík“.
 2. Národní galerie v Praze určuje způsob balení a předání uměleckého díla a konkretizuje požadavky na jeho převoz z Národní galerie k vypůjčiteli a zpět.
 3. Vypůjčitel hradí kromě pojištění rovněž veškeré další výdaje spojené s realizací výpůjčky uměleckého díla, tj. např. jeho případné restaurování, jeho balení a transport. při realizaci jeho výstavního projektu mohlo dojít včetně úhrady jeho zničení či ztráty. Vypůjčitel hradí i veškeré náklady na doprovod uměleckého díla kurýrem, který je pracovníkem Národní galerie v Praze (ubytování, cestovné, diety).

 
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz